Algemene Voorwaarden Hensenmedia

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hensenmedia en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 Onder Social Media wordt in deze voorwaarden verstaan: alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie in de vorm van tekst, geluid, beeld en muziek met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke wijze. Met Online Marketing wordt in deze voorwaarden bedoeld het via internet vermarkten van producten of diensten. Content is in dit verband: de inhoud van op Social Media te plaatsen uitingen, inclusief beeld- en geluidmateriaal.
1.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Hensenmedia en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ˈnaar de geestˈ van deze bepalingen.
1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.8 Indien Hensenmedia niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hensenmedia in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
2.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Hensenmedia verstrekte gegevens waarop Hensenmedia zijn aanbieding baseert. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Hensenmedia dient te voldoen, juist en volledig zijn.
2.2 Alle offertes en aanbiedingen van Hensenmedia zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.3 Hensenmedia kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Hensenmedia daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hensenmedia anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Hensenmedia niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3. Prijs, betaling en incassokosten
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.
3.2 Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
3.3 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat Hensenmedia gerechtigd is schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te passen, met inachtneming van een termijn van drie maanden. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven kunnen worden aangepast met inachtneming van een overeengekomen index of andere maatstaf.
3.4 Alle facturen dienen door opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities (zoals valuta). Bij gebreke van specifieke condities dient opdrachtgever uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen door storting van het bedrag op een door Hensenmedia aangegeven bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer. Maandelijkse bedragen worden aan het eind van elke maand gefactureerd.
3.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van verschuldigde bedragen.
3.6 Indien geen vaste prijs of afwijkend uurtarief is overeengekomen, hanteert Hensenmedia een uurtarief van €65,- excl. BTW, reis- en verblijfskosten en eventuele andere kosten. Indien derden de prijzen verhogen buiten de invloedsfeer van Hensenmedia, is Hensenmedia gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen naar de klant. Denk hiervoor onder andere aan het verhogen van belastingen, heffingen en materiaalkosten.
3.7 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Hensenmedia de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
3.8 Hensenmedia is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.
3.9 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
3.10 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, doch steeds met een minimum van €250,-. Indien Hensenmedia echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
3.11 Hensenmedia kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Hensenmedia verschuldigde bedragen betaald heeft.
Artikel 4. Online Marketing
4.1 Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Hensenmedia verstrekte informatie. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hensenmedia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hensenmedia worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hensenmedia zijn verstrekt, heeft Hensenmedia het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Hensenmedia ter beschikking heeft gesteld. Hensenmedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hensenmedia is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4.3 Hensenmedia zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hensenmedia het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Artikel 5. Rechten van intellectuele eigendom
5.1 Hensenmedia behoudt zich, tenzij anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor op de door Hensenmedia verstrekte teksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en alle overige in het kader van de opdracht aan opdrachtgever ter kennis gekomen plannen en ideeën. Opdrachtgever dient met deze gegevens / informatie derhalve zodanig om te gaan dat deze evenmin oneigenlijk gebruikt kunnen / kan worden door derden. In verband hiermee is opdrachtgever gehouden de ontwerpen slechts te gebruiken op de wijze zoals overeengekomen en zal opdrachtgever, indien en voor zover van toepassing, de volledige naam van opdrachtnemer vermelden in haar publicaties / uitingen.
5.2 Hensenmedia behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht
5.3 Hensenmedia behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde content in latere projecten te gebruiken.
5.4 Hensenmedia en eventuele onderaannemers (derden) behoudt zich het recht om de voor Opdrachtgever ontwikkelde content geheel of gedeeltelijk te gebruiken ten behoeve van promotionele-, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden.
5.5 Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Hensenmedia van materiaal met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Opdrachtgever vrijwaart Hensenmedia tegen aanspraken van derden met betrekking tot enige inbreuk van rechten van intellectuele eigendom van die derde.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Onder andere Facebook, Linkedin, YouTube, Google en Twitter zijn externe, opensource webapplicaties. Hensenmedia is niet aansprakelijk voor fouten in de betreffende systemen of functionaliteiten.
6.2 Tenzij nakoming door Hensenmedia blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Hensenmedia wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien opdrachtgever Hensenmedia onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Hensenmedia ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Hensenmedia in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
6.3. Hensenmedia is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht door, dan wel opzet of grove schuld van Hensenmedia. De aansprakelijkheid zal echter steeds beperkt zijn tot de ⋅⋅⋅ keer waarde van de aan de aansprakelijkheid ten grondslag liggende (deel)opdracht. Indirecte schade en gevolgschade komen nimmer voor vergoeding in aanmerking.
6.4. Indien Hensenmedia bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maakt van door Opdrachtgever geleverde/verstrekte producten/materialen/bescheiden/ontwerpen, dan wel van door Opdrachtgever voorgestelde derden, zal aansprakelijkheid steeds zijn uitgesloten indien de schade (mede) het gevolg is van het gebruik hiervan c.q. het handelen/nalaten van deze derden.
6.5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en weren jegens Hensenmedia en jegens de door Hensenmedia bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Artikel 7. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
7.1 Indien Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is Hensenmedia gerechtigd om alle in verband met die opdracht gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Hensenmedia zal na betaling van de kosten hetgeen in het kader van die opdracht reeds is ontwikkeld overhandigen aan Opdrachtgever, een en ander met inachtneming van het overige gestelde in deze voorwaarden.
7.2 Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Hensenmedia het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Hensenmedia tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
7.3 De enkele overschrijding van een (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Hensenmedia niet in verzuim. In alle gevallen komt Hensenmedia wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Hensenmedia dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7.4 Indien een der partijen, na schriftelijke sommatie door de wederpartij, in gebreke blijft om aan een verplichting te voldoen, is de wederpartij gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang, en zonder jegens de andere partij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, middels een aangetekend schrijven te ontbinden, onverminderd het recht van de beëindigende partij andere haar wettelijke toekomende rechten uit te oefenen en onverminderd het recht van Hensenmedia op betaling van reeds geleverde zaken, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.
7.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt. Hensenmedia is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.
Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen
8.1 De overeenkomsten tussen Hensenmedia en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
8.2 De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Hensenmedia en Opdrachtgever